3. Taxa poluare

Taxa poluare. Caracterul necomunitar al taxei de poluare reiese, pe lângă considerațiile unitare exprimate în practica judiciară națională, și din faptul că prin modificările aduse cadrului legal care reglementează taxa de poluare prin O.U.G. 208/2008, O.U.G. 218/2008 și O.U.G. 7/2009, anumite categorii de autovehicule noi, dar și folosite erau exceptate de la plata taxei de poluare – Sentința civilă nr. 280/C.A./04.10.2010, Tribunalul Vaslui, definitivă;


Dezbaterile au avut loc în ședința din 27.10.2010, la apelul nominal făcut în ședință publică prezentându-se pentru reclamantul C.I., av. Ș.M., lipsă fiind celelalte părți.
Asupra acțiunii civile de față, instanța reține următoarele:
Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 14.04.2010 reclamantul C.I. a chemat în judecată pârâtele D.G.F.P. Vaslui și A.F.P. Vaslui, solicitând anularea deciziei nr. 3/25.02.2010 emisă de către D.G.F.P. Vaslui și obligarea pârâtei A.F.P. Vaslui la restituirea sumei de 3701 lei achitată cu titlu de taxă de poluare, actualizată cu dobânda legală.
În motivare s-a arătat că, în anul 2009, a achiziționat un autoturism din cadrul Uniunii Europene, achitând suma de 3701 lei, la data de 10.11.2009, cu titlu de taxă de poluare pentru a putea înmatricula acest autoturism în România.
Instanța constată faptul că s-a urmat procedura prealabilă.
O.U.G. 50/2008 este interpretată conform intenției legiuitorului, care, rezultă din expunerea de motive, dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecință ar fi fost facilitarea intrării în România, a unui număr foarte mare de autovehicule second hand cu vechime de peste 10 ani, care ar fi fost achiziționate datorită prețului foarte mic. În consecință se dorește să se diminueze introducerea în România a unor autoturisme second hand deja înmatriculate într-un alt stat membru.
Conform art. III din O.U.G. 218/2008 care modifică O.U.G. 50/2008 se creează o diferență de tratament fiscal între mașinile noi și cele vechi înmatriculate în România după intrarea în vigoare a O.U.G. 50/2008 pentru că sunt exceptate autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 cu o anumită capacitate cilindrică.
Noua taxă are o aplicabilitate restrânsă și taxează poluarea produsă de autoturismele înmatriculate în România după data de 01.07.2008, potrivit unor criterii subiective.
Trebuie comparată situația unei persoane care deține un autoturism înmatriculat în România în 2006 și situația juridică a unei persoane care înmatriculează un autoturism identic ca și vechime după data de 01.07.2008.
Principiul „poluatorul plătește” se aplică doar celui de al doilea autoturism al cărui proprietar datorează taxa de poluare.
Art. 90 din Tratatul de instituire a Comunității Europene are ca scop asigurarea liberei circulații a mărfurilor și înlăturarea piedicilor în circulația produselor provenite din alte state membre.
S-au învederat cauze, Costa/Enel, Simmenthal care stabilesc că ordinul comunitar este o ordine juridică independentă care are prioritate de aplicare în fața dreptului național, respectiv că ordinul comunitar se poate aplica direct fără a solicita diminuarea normelor interne din procedura internă.
Intenția legiuitorului de a influența alegerea consumatorilor a fost onorată când a fost înlăturată taxa de poluare pentru autoturismele noi, Euro 4, cu capacitate cilindrică mai mică de 2000 cmc. (întrucât în România sunt produse autoturisme cu astfel de caracteristici), astfel că se protejează producția internă.
Există o soluție recentă pronunțată de către  Curtea Europeană de Justiție la data de 11.12.2008 în cauza C524/2007 având ca părți Comisia C.E. și Austria în care s-a stabilit că practica acestui stat membru de a condiționa importul autovehiculelor de ocazie, deja înmatriculate în alt stat membru, de satisfacerea anumitor condiții de mediu și de zgomot, prevalându-se de anumite norme de ordin comunitar derivat, încalcă art. 28 și 30 din Tratatul U.E. pentru argumentul că autoturisme identice, înmatriculate pe teritoriul Austriei pot face obiectul transferului de proprietate, fără a exista o restricție în acest sens.
Consideră că există discriminare între persoanele care au solicitat înmatricularea anterior datei de 01.07.2008 și cele care înmatriculează autoturisme ulterior, acestea din urmă plătind taxa de poluare.
În dovedire, reclamantul a depus mai multe înscrisuri.
În drept s-au invocat prevederile art. 8 din Legea nr. 554/2004.
Legal citată, pârâtaA.F.P. Vaslui a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii întrucât la adoptarea O.U.G. 50/2008 Statul Român a obținut girul U.E. în ce privește corelarea acestei taxe cu normele comunitare.
Actele contestate sunt emise cu respectarea normelor de aplicare a O.U.G. 50/2008, stabilite prin H.G. 686/2008.
Examinând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarea situație de fapt și de drept:
(…)
Problema de drept care se ridică în prezenta cauză este dacă legislația internă care reglementează taxa de poluare este compatibilă cu prevederile legislației comunitare care se poate aplica direct fără ca dispozițiile interne să fie anulate.
Potrivit O.U.G. 50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, se datorează taxa de poluare pentru autovehiculele din categoriile M și N, astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003.
Obligația de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România, fără ca textul să facă distincția nici între autoturismele produse în România și cele în afara acesteia ori între autoturismele noi și cele second hand. Deoarece O.U.G. 50/2008 a intrat în vigoare la data de 01.07.2008, rezultă că taxa de poluare este datorată numai pentru autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în România, nu și pentru cele aflate deja în circulație înmatriculate în țară.
În expunerea de motive care însoțește proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. 50/2008, depus la Parlament sub nr. PL-X 536/10.09.2008, este menționat în mod expres că dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecință ar fi fost facilitarea intrării în România a unui număr foarte mare de autovehicule second hand cu vechime de peste 10 ani, care ar fi achizitionate datorită prețului foarte mic. Prin urmare, se vrea ca taxa de poluare să aibă ca efect imediat diminuarea introducerii în România a unor autoturisme second hand deja înmatriculate într-un alt stat membru al U.E.
Analizând dispozițiile O.U.G. 50/2008, astfel cum a fost modificată, se constată că pentru un autoturism produs în România sau în alte state membre ale U.E., nu se percepe taxă de poluare la o nouă înmatriculare dacă a fost anterior înmatriculat tot în România, dar se percepe această taxă la autoturismul produs în țară sau în alt stat membru al U.E. dacă este înmatriculat pentru prima dată în România. Reglementată în acest mod, taxa de poluare este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second hand deja inmatriculate într-un alt stat, cumpărătorii fiind orientați din punct de vedere fiscal să achiziționeze autovehicule second hand deja înmatriculate în România.
Art. 90, paragraful I din Tratatul de instituire a Comunității Europene impune asigurarea liberei circulații a mărfurilor și interzice taxele cu efect echivalent care, deși nu sunt denumite taxe vamale, au același efect de constrângere asupra comerțului. Eventualele restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau de restrângere deghizată a comerțului între statele membre.
O.U.G. 50/2008 restrânge libera circulație a autovehiculelor la mâna a doua chiar înmatriculate în străinătate prin neaplicarea acestei taxe și autovehiculelor deja înmatriculate în România înainte de apariția actului normativ, posibil cu aceleași caracteristici ca și primele autoturisme și cu aceleași efecte nocive asupra mediului.
Asupra încălcării art. 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferență de tratament cu consecințe similare s-a pronunțat Curtea de la Luxembourg prin hotărârea din 11.08.1995, cauzele reunite C-367/93 și C-377/93, F.G. Roders BV ș.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxembourg și vinurile din fructe provenite din alte state membre) sau prin hotărârea din 7.05.1987, cauza 184/85, Comisia Contra Italia (bananele importate în Italia și fructele cultivate în Italia).
Mai mult, instanța reține că, caracterul necomunitar al taxei de poluare dincolo de argumentul expus mai sus reiese din faptul că, prin modificările aduse cadrului legal care reglementează taxa de poluare prin O.U.G. 208/2008, O.U.G. 218/2008 și O.U.G. 7/2009, anumite categorii de autovehicule noi, dar și folosite erau exceptate de la plata taxei de poluare.
Astfel, potrivit prevederilor legale mai sus arătate erau exceptate de la plata taxei de poluare autovehiculele M1, cu norma de poluare Euro 4, a căror capacitate cilindrică nu depășea 2000 cmc.
Cum în România se produc autoturisme cu caracteristicele celor exceptate, este evident faptul că, consumatorii sunt direcționați pentru achiziționarea de autoturisme de pe piața internă, adică fabricate în România în defavoarea autovehiculelor second hand importate din străinătate, care în general, au o capacitate cilindrică mai mare de 2000 cmc.
Este adevărat că această discriminare a fost eliminată începând cu data de 13.02.2010, odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. 117 din 2009, dar taxa de poluare a cărei restituire o solicită reclamantul a fost achitată înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ, aplicându-i-se regimul juridic în vigoare la achitarea sa.
Se apreciază pentru aceste considerente că taxa de poluare este necomunitară și, în consecință, admițându-se în parte acțiunea formulată de către reclamant, va fi obligată pârâta A.F.P. Vaslui la restituirea către acesta a sumei de 3701 lei achitată cu titlu de taxă de poluare, cu dobânda fiscală prevăzută de art. 115 Cod procedură fiscală, de la data refuzului de restituire, adică de la data de 17.12.2009, până la data plății efective.
În ceea ce privește cererea privind anularea deciziei nr. 3/25.02.2010 prin care pârâta D.G.F.P. Vaslui, în soluționarea contestației reclamantului, a constatat că nu este competentă a se pronunța asupra cererii de restituire, instanța reține faptul că această cerere este neîntemeiată deoarece, realmente, potrivit prevederilor legale în vigoare, respectiv potrivit prevederilor ordinului nr. 1899/2004, împotriva refuzului de restituire a unor sume de la bugetul de stat nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prevederile art. 205 și următoarele din Codul de procedură fiscală, o asemenea procedură fiind obligatoriu a fi parcursă doar împotriva actelor administrative fiscale reprezentate de deciziile de restituire a unor sume de la bugetul de stat
Pentru aceste motive instanța admite în parte acțiunea formulată de către reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâtele D.G.F.P. Vaslui și AFP Vaslui, obligă pârâta AFP Vaslui să restituie reclamantului suma de 3701 lei achitată cu titlu de taxă de poluare și dobânda prevăzută de art. 115 Cod procedură fiscală, începând cu data de 17.12.2009 până la plata debitului.