1. Taxa poluare

Taxa poluare. Dispoziţiile O.U.G. nr. 50/2008 au o consecinţă negativă directă asupra dreptului reclamantului, contrară dreptului comunitar – Decizia nr. 609/C.A./09.11.2009, Curtea de Apel Iaşi, irevocabilă; 


      Prin cererea de chemare în judecată, formulată la data de 14.01.2008 şi înregistrată la Tribunalul Vaslui sub nr. 100/89/2009, reclamantul Ş. M. a chemat în judecată pe pârâţii A.F.P. Vaslui, D.G.F.P. Vaslui şi Ministerul Finanţelor, solicitând anularea deciziei nr. 3 emisă la data de 26.08.2008 de către A.F.P. Vaslui, precum şi obligarea pârâţilor să îi restituie suma de 5381 lei achitată cu titlu de taxă de poluare pentru a i se permite înmatricularea în România a autoturismului second-hand marca F, tip B, cumpărat din Germania.

      În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a arătat faptul că dispoziţiile O.U.G. nr. 50/2008, prin care s-a instituit obligaţia plăţii taxei de poluare la prima înmatriculare a unui autoturism în România, întrucât diminuează introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un stat membru al U.E, favorizând, astfel, vânzarea autoturismelor second hand deja inmatriculate în România, care nu sunt supuse obligaţiei de plată a taxei de poluare, spre deosebire de primele şi, mai recent, vânzarea autoturismelor noi produse în România, sunt contrare prevederilor dreptului comunitar, în speţă art. 90 din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, care instituie interdicţia statelor membre de a aplica impozite interne discriminatorii pentru produsele provenind din alte state membre, drept pentru care acestea trebuie aplicate direct în virtutea principiului preeminenţei dreptului comunitar, principiu consacrat constituţional prin prevederile art. 148 din Constituţia României, cu consecinţa înlăturării de la aplicare a prevederilor interne contrare dreptului comunitar.

      A susţinut reclamantul faptul că norma de drept intern care constituie baza legală de percepere a taxei de primă înmatriculare, respectiv O.U.G. nr. 50/2008, este incompatibilă cu dreptul comunitar. Taxa de poluare diminuează ori este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate în alt stat membru, cumpărătorii fiind orientaţi din punct de vedere fiscal, să achiziţioneze autovehicule second-hand deja înmatriculate în România, în cazul cărora la reînmatriculare nu se plăteşte taxa de poluare.

      Prin sentinţa civilă nr. 187/C.A./29.06.2009, Tribunalul Vaslui a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Ministerul Finanţelor Publice şi D.G.F.P. Vaslui. Prin aceeaşi sentinţă, Tribunalul a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de către pârâta A.F.P. Vaslui, precum şi acţiunea formulată de către reclamantul Ş.M. în contradictoriu cu A.F.P. Vaslui, ca neîntemeiată.

      A fost respinsă şi cererea de chemare în garanţie formulată de către A.F.P. Vaslui în contradictoriu cu chemata în garanţie Administraţia Fondului pentru Mediu.

      Pentru a hotărâ astfel, instanţa de fond a reţinut faptul că sunt aplicabile reglementările legale în materia taxei de poluare în vigoare la data depunerii la autoritatea fiscală competentă a documentelor din care rezultă elementele de calcul ale taxei de poluare, în speţă luna iulie 2008, deoarece contribuabililor li se aplică regimul juridic în vigoare la data depunerii documentelor prevăzute de art. 5 din O.U.G. nr. 50/2008, nu raportat la reglementările legale în această materie adoptate după achitarea taxei de poluare de către reclamant şi înmatricularea autoturismului, care nu sunt aplicabile raportului juridic dedus judecăţii.

      Astfel, în speţă, instanţa a analizat conformitatea cu prevederile dreptului comunitar, în particular cu dispoziţiile art. 90 din Tratatul CEE, a prevederilor O.U.G. nr. 50/2008, în forma în vigoare la data de 24.07.2008, act normativ în aplicarea căruia a fost achitată taxa de poluare de către reclamantul Ş.M.

      Tribunalul a reţinut că prevederile menţionate din Tratat limitează libertatea statelor în materie fiscală de a restricţiona libera circulaţie a mărfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii şi protecţioniste.

      Raportat la jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, cauza Brezezinski vs Polonia, dar şi alte cauze, Tribunalul apreciază faptul că este compatibilă cu dreptul comunitar, în principiu, plata unui impozit cu prilejul primei înmatriculări a unui autoturism second-hand importat dintr-un alt stat membru, chiar dacă autoturismele similare, aflate în piaţa internă, nu sunt supuse plăţii acestui impozit la o nouă reînmatriculare în acelaşi stat membru cu prilejul înstrăinării către un alt proprietar, atâta timp cât aceste autoturisme aflate în piaţa internă, potrivit legislaţiei interne care reglementează impozitul sunt supuse plăţii acestui tip de impozit cu prilejul primei lor înmatriculări în statul membru, iar valoarea impozitului aplicat autoturismului importat nu e mai mare decât valoarea reziduală care se aplică autoturismelor de pe piaţa internă, noi ori second hand, deja supuse acestei taxe la prima lor înmatriculare.

      Instanţa a reţinut că nu e incompatibil cu dreptul comunitar un impozit în cazul autoturismelor second hand, importate din alt stat membru al UE, cu prilejul primei înmatriculări în România, dacă acesta se percepe doar o singură dată, la data primei înmatriculări în Romania, pentru toate autovehiculele înmatriculate în România, fie ele noi ori second hand, fabricate pe teritoriul naţional ori importate din alte state membre dacă cuantumul acestui impozit impus autoturismelor second hand, importate din alt stat membru, unde au şi fost înmatriculate, are un cuantum aproximativ egal cu valoarea reziduală a impozitului, în speţă a taxei de poluare, încorporat în valoarea de piaţă a vehiculelor similare înmatriculate anterior în România, supuse aceluiaşi tip de impozit la prima lor înmatriculare şi, care, potrivit reglementării interne se restituie la scoaterea autoturismului din parcul naţional, fie prin export fie prin distrugere.

      Un asemenea impozit ar fi contrar dreptului comunitar doar în ipoteza în care în cazul autoturismelor second hand provenite din achiziţii din alte state membre, nivelul de taxare este semnificativ mai mare decât nivelul de taxare al acestora aflate pe piaţa internă, provenite din producţie internă, din import sau din achiziţii intercomunitare, în cazul cărora impozitul a fost aplicat la prima înmatriculare şi dacă taxa nu ar fi redusă pe măsura ce valoarea autoturismului scade prin depreciere, depreciere care trebuie să fie stabilită pe baza unor criterii generale instituite de ătre legiuitor, precum vechimea, kilometrajul, starea generală, modul de propulsie, marca sau modelul, valoarea autovehiculului.
Instanța a reținut că esențial în cauză, pentru a statua asupra compatibilității cu dreptul comunitar a formei inițiale a O.U.G. nr. 50/2008 drept urmare a incompatibilității taxei de primă înmatriculare reglementată de prevederile art. 214, aliniat 1 din Codul fiscal cu prevederile art. 90 alineat 1 din Tratatul CE, din cauza faptului că taxa de primă înmatriculare era aplicată doar autoturismelor importate, nu și celor naționale similare, și se datorează cu ocaziia primei înmatriculări în România de toate autovehiculele înmatriculate în România pentru prima dată, indiferent de proveniența acestora, adică îndiferent dacă acestea proveneau din producția internă sau din import din alte state membre ale U.E. ori din alte state nemembre, indiferent dacă erau noi ori second hand.

      Astfel, potrivit O.U.G. nr. 50/2008, forma inițială, taxa de poluare se datorează pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003. Autoturismul reclamantului nu intră în categoriile exceptate de la plata taxei de poluare.

      Potrivit acestei reglementări legale, dar și potrivit prevederilor H.G. 686/24.06.2008 privind Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008, taxa de poluare se calculează în funcție de patru variabile, în funcție de tipul de catalizator folosit – norma de poluare – așa cum reiese aceasta din cartea de identitate a vehiculului eliberată de RAR, fiind stabilită potrivit legislației europene, în funcție de emisiile de dioxid de carbon, în funcție de capacitatea sa cilindrică, specifică fiecărui tip de autoturism, fiind redusă în funcție de deprecierea autovehiculului, care apare în cazul autoturismelor second hand.

      Astfel, după cum reiese din actele normative aplicabile, în cazul autoturismelor second-hand, spre deosebire de autoturismele noi similare, în ceea ce priveşte modul de calcul, pe lângă cele trei elemente care sunt invariabile (norma de poluare, emisiile de dioxid de carbon şi capacitatea cilindrică) se aplică, cote de reducere a taxei de poluare în funcţie de vechimea autoturismului, de rulajul mediu annual, de starea generală standard şi de dotare. Cota de reducere în funcție de vechimea autoturismului este de 0, în cazul autoturismelor noi înmatriculate pentru prima dată în România și este din ce în ce mai mare cu cât autovehiculul supus înmatriculării este mai vechi, ajungându-se la o reducere de 95% în cazul autoturismelor mai vechi de 15 ani.
(…)

      Reiese, astfel, din ansamblul reglementării interne incidentă, în speță, că taxa de poluare instituită de O.U.G. nr. 50/2008, în cazul autoturismelor second hand importate, spre deosebire de cele noi similare, este mai mică, fiind proporțional redusă cu deprecierea reală a autovehiculelor similare înmatriculate pe piața internă, depreciere stabilită pe baza criteriilor generale mai sus arătate.

      S-a mai avut în vedere faptul că, potrivit prevederilor art. 8, alineat 2 din O.U.G. nr. 50/2008 și art. 7, alineat 3 din H.G. nr. 686/2008 privind normele de aplicare ale ordonanței mai sus arătate, valoarea reziduală a taxei auto reprezintă taxa care ar fi plătită pentru un autoturism aflat pe piața națională, dacă acesta ar fi înmatriculat la un moment dat. Practic, aceasta reprezintă diferența existentă la un moment dat, ulterior primei înmatriculări, între taxa de poluare plătită la prima înmatriculare și cota de depreciere stabilită în funcție de criteriile mai sus arătate, respectiv vechime, rulaj mediu annual, starea generală standard și de dotare, cotă de depreciere calculată la momentul stabilirii valorii reziduale.
Raportat la toate cele expuse anterior cu privire la modul de calcul al taxei de poluare potrivit O.U.G. nr. 50/2008, forma inițială, având în vedere că taxa de poluare atât în cazul autoturismelor second hand din import, cât și a celor similare de pe piața națională, se calculează prin raportare la aceleași trei variabile, fixe în cazul aceluiași tip de autoturisme – norma de poluare, emisii de dioxid de carbon și capacitate cilindrică –  din care se scade deprecierea autoturismului datorată în special vechimii și rulajului mediu anual, instanța a reținut faptul că taxa de poluare aplicată autoturismelor second hand importate din alt stat membru în Romănia, este egală cu valoarea reziduală a autoturismelor similare înmatriculate în România, adică cu taxa de poluare care ar fi aplicată acestora dacă ar fi înmatriculate la aceiași dată cu cele din import, drept pentru care prevederile O.U.G. nr. 50/2008, forma inițială, nu sunt contrare prevederilor art. 90, alin. 1 din Tratatul CE, corespunzând exigențelor dreptului comunitar privind interzicerea impozitelor interne discriminatorii.
Prin dispoziţiile legale analizate nu se creează o diferenţă de tratament între autoturismele provenind din alt stat membru şi cele provenind din producţia autohtonă pentru a se putea reţine faptul că prin instituirea acestui impozit s-a produs o discriminare a autoturismelor second-hand provenind dintr-un stat membru şi cele autohtone.
(…)

      În concluzie, instanţa de fond a reţinut faptul că sistemul de impozitare impus de prevederile O.U.G. nr. 50/2008, forma iniţială, adică forma în vigoare până la data când a fost publicată O.U.G. nr. 218/2008, nu este contrar dreptului comunitar, fiind compatibil cu prevederile art. 90 din Tratatul CEE, neinstituind un sistem de impozitare mai aspru pentru produsele importate decât pentru cele naţionale şi neavând efecte discriminatorii cu privire la autoturismele second hand importate.
În atare condiţii, perceperea taxei de poluare cu prilejul primei înmatriculări în România a autoturimului achiziţionat de către reclamant din Germania are temei legal în legislaţia internă, care e compatibilă cu dreptul comunitar.

      Împotriva sentinţei pronunţate de către Tribunal, a declarat recurs reclamantul Ş.M.

      În motivarea recursului său, reclamantul a susţinut că legiuitorul, prin dispoziţiile O.U.G. nr. 50/2008, a introdus un mod de calcul arbitrar al taxei de poluare, diferit pentru autoturismele din normele de poluare, E5, E4, E3, E2, E1 şi non euro, fără o explicaţie juridică a acestei discriminări.

      S-a mai invocat faptul că principiul poluatorul plăteşte se aplică doar persoanelor care înmatriculează un autoturism în România după data de 01.07.2008, nu şi celor care au înmatriculat un autoturism identic anterior acestei date. Prin urmare, sunt inutile explicaţiile primei instanţe referitoare la taxa/valoarea reziduală a autoturismelor.

      Recursul este fondat.
Curtea, examinând actele şi lucrările dosarului, precum şi hotărârea atacată, în raport de prevederile legale aplicabile, de criticile recurentului, şi sub toate aspectele, conform art. 304, indice 1 Cod procedură civilă, constată următoarele:

      Problema de drept care se ridică în prezenta cauză este dacă legislaţia internă care reglementează taxa de poluare este compatibilă cu prevederile legislaţiei comunitare.
Potrivit O.U.G. nr. 50/2008, se datorează taxa de poluare pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) şi N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003.

      Obligaţia de plată a taxei intervine cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în Romînia, fără ca textul să facă distincţia nici între autoturismele produse în România şi cele în afara acesteia ori între autoturismele noi şi cele second hand. Deoarece O.U.G. nr. 50/2008 a intrat în vigoare la data de 01.07.2008, rezultă că taxa de poluare este datorată numai pentru autoturismele pentru care se face prima înmatriculare în România, nu şi pentru cele aflate deja în circulaţie înmatriculate în ţară.
În expunerea de motive care însoţeşte proiectul de lege privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2008, depus la Parlament sub nr. PL-X 536/10.09.2008, este menţionat în mod expres că dacă nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinţă ar fi fost facilitarea intrării în România a unui număr foarte mare de autovehicule second-hand cu vechime de peste 10 ani, care ar fi fost achiziţionate datorită preţului foarte mic. Prin urmare, se vrea ca taxa de poluare să aibă ca efect imediat diminuarea introducerii în România a unor autoturisme second-hand deja înmatriculate într-un stat al Uniunii Europene.

      Analizând dispozițiile O.U.G. 50/2008, instanța de recurs constată că pentru un autoturism produs în România sau în alte state membre ale U.E., nu se percepe taxă de poluare la o nouă înmatriculare dacă a fost anterior înmatriculat tot în România, dar că se percepe această taxă la autoturismul produs în țară sau în alt stat membru al U.E. dacă este înmatriculat pentru prima dată în România. Reglementată în acest mod, taxa de poluare diminuează sau este destinată să diminueze introducerea în România a unor autoturisme second hand deja inmatriculate într-un alt stat, cumpărătorii fiind orientați din punct de vedere fiscal să achiziționeze autovehicule second hand deja înmatriculate în România, intenția legiuitorului de a influența alegerea consumatorilor devenind mai clară după adoptarea O.U.G. nr. 218/2008, prin care consumatorii sunt direcționați în mod evident fie spre un autoturism nou, fie spre un autoturism second hand deja înmatriculat în România.

      Curtea reține că art. 90, paragraful I din Tratatul de instituire a Comunității Europene impune asigurarea liberei circulații a mărfurilor și interzice taxele cu efect echivalent care, deși nu poartă eticheta oficială a taxelor vamale, au același efect de constrângere asupra comerțului. Eventualele restricții nu trebuie să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau de restrângere deghizată a comerțului între statele membre, aplicarea regulii rațiunii prevăzută de art. 36 din Tratat, netrebuind să excludă de pe piața internă produsele provenite din alte state membre ale Comunității.
În aceste condiții, prima instanță era datoare să observe că O.U.G. 50/2008 impune o restricție nenecesară șI nepotrivită liberei circulații a autoturismelor la mâna a doua, încălcând principiul fundamental al liberei circulații a bunurilor în cadrul Uniunii Europene.

      Asupra încălcării art. 90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferență de tratament cu consecințe similare s-a pronunțat Curtea de la Luxembourg prin hotărârea din 11.08.1995, cauzele reunite C-367/93 și C-377/93, F.G. Roders BV ș.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare între vinurile din Luxembourg și vinurile din fructe provenite din alte state membre) sau prin hotărârea din 7.05.1987, cauza 184/85, Comisia Contra Italia (bananele importate în Italia și fructele cultivate în Italia).

      Având în vedere că actul normativ sus indicat determină obstacularea circulației mărfurilor între statele comunitare, practică incompatibilă cu principiul fundamental al liberei circulații a bunurilor în cadrul Uniunii Europene, instanța de judecată consideră că are obligația în baza principiului priorității dreptului comunitar, să îl lase neaplicat și să aplice direct dreptul comunitar, fără a trebui să solicite sau să aștepte înlăturarea prealabilă a acestei ordonanțe pe cale legislativă sau prin altă procedură de drept constituțional.

      Constatând deci că dispozițiile O.U.G. 50/2008 au o consecință negativă directă asupra dreptului reclamantului, contrară dreptului comunitar, Curtea consideră că este indispensabil ca aceasta să fie înlăturată de la aplicare astfel încât celui vătămat să i se asigure protecția juridică eficientă conferită de principiul fundamental al liberei circulații a bunurilor în cadrul Uniunii Europene și de principiul priorității dreptului comunitar.

      Curtea, în temeiul prevederilor art. 312 din Codul de procedură civilă, va admite recursul introdus de reclamantul Ș.M. împotriva sentinței civile nr. 187/C.A. din 29.06.2009, sentință pe care o va modifica în parte, în sensul că va admite acțiunea reclamantului în contradictoriu cu AFP Vaslui, pe care o obligă să îi restituie suma de 5381 lei reprezentând taxă de poluare, cu dobânda prevăzută de art. 124 din Codul de procedură fiscală.

      Irevocabilă.