6. Plangere contraventionala 1

Plangere contravenbtionala. Asimilarea procedurii contraventionale cu procedura penala. Prezumția de nevinovăție – Sentința civilă nr. 3710/19.10.2007, Judecătoria Vaslui; irevocabilă prin respingerea recursului de către instanța de control Tribunalul Vaslui;

Dezbaterile au avut loc în ședință publică, la apelul nominal prezentându-se reprezentantul petentului, av. Ș.M., lipsă fiind intimata.
Instanța asupra plângerii de față, constată:
Prin adresa înregistrată la această instanță, a fost înaintată spre soluționare plângerea petentului B.D.C. împotriva procesului-verbal seria AY, nr. 2815791/3.04.2007 încheiat de IPJ Vaslui.
În motivarea plângerii, petentul arată că procesul-verbal este nelegal și netemeinic deoarece nu exista la acel moment nici o persoană care să se angajeze în traversare.
Afirmă petentul că agentul constatator nu a individualizat persoana ce se afla în traversare, simpla precizare că a existat o femeie îi încalcă dreptul la apărare în condițiile în care aceasta putea fi citată în instanță. De asemenea, s-au făcut trimiteri la cauza Anghel contra României cu privire la asimilarea procedurii contraventionale cu procedura penală și, în considerarea acestei cauze soluționate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, la respectarea prezumtiei de nevinoăție.
În dovedirea plângerii petentul a atașat procesul-verbal seria AY, nr. 2815791/3.04.2007.
Prin întâmpinarea formulată agentul constatator a solicitat respingerea plângerii petentului cu motivarea că acesta nu a acordat prioritate de trecere unui pieton aflat în traversare.
Citează agentul constatator dispozițiile art. 135 lit. h din HG 1391/2006 dispozițiile art. 72 al. 2 din OUG 195/2002, și dispozițiile art. 100 al. 3 lit b din OUG 195/2002.
Afirmă agentul constatator că petentul nu a propus nici o probă, și din fotografiile realizate se observă că petentul nu a acordat prioritate de trecere pietonului angajat în traversare.
A atașat agentul constatator planșe foto.
Prin notele de concluzii scrise, petentul invocă nelegalitatea procesului- verbal motivat de faptul că în acesta nu a fost precizat autoturismul, aparatul, numărul casetei cu care s-a realizat filmarea, consemnări ce sunt obligatorii pentu că doar astfel se pot face verificări cu privire la veridicitatea celor constatate.
Afirmă petentul că din planșele foto nu reiese că acea persoană se afla în mișcare, și era necesar ca aceasta să fie identificată în procesul-verbal pentru o eventuală depozitie a ei, pentru stabilirea obiectivă a adevărului juridic.
Afirmă petentul că în actul sancționator nu a fost prevăzut articolul care sancționează faptele comise, ca atare este imposibilă verificarea  dacă la momentul constatării contravenției acesta a adaptat sancțiunea la împrejurările concrete ale cauzei.
Arată petentul că măsura complementară este nelegală, deoarece măsura suspendării dreptului de a conduce autovehicule, trebuie dispusă ulterior de către Serviciul Poliției Rutiere.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține:
Prin procesul-verbal seria AY, nr. 2815791 din 3.04.2007, petentul B.D.C., a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 156 lei (RON) pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art. 100 al. 3 lit. b din OUG 195/2002 întrucât la data de 3.04.2007 a condus autoturismul Matiz, iar la trecerea pentru pietoni semnalizată cu indicator rutier, marcaj și lumină galbenă intermitentă, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton aflat pe sensul său de mers în traversare.
Respectând dispozițiile art.34 alin.l din O.G. 2/2001 și implicit principiul preeminenței dreptului, instanța urmează a examina mai întâi legalitatea procesului verbal și ulterior temeinicia sa.
Sub aspectul legalității, instanța reține faptul că procesul-verbal poate fi calificat drept un act administrativ iar, condițiile de valabilitate a acestor acte sunt: respectarea competenței, a formei și procedurii de emitere a actului, a conformității conținutului actului cu actele juridice cu forță superioară, precum și cu scopul legii.
Așadar, în speță, instanța constată că prezentul act nu a fost întocmit în mod legal.
Era necesar pentru înlăturarea dubiului și în condițiile în care fapta a fost filmată, să fie consemnat în procesul-verbal de contravenție și în ideea descrierii complete a faptei în toate împrejurările sale, a autovehiculului pe care era instalat cinemometrul de control rutier, a denumirii, a seriei acestuia, pentru a putea corobora datele, pentru a se putea efectua verificări care să concluzioneze că filmarea apare ca legală cu suport logistic verificat metrologic.
Normele de metrologie legală impun ca toate înregistrările ce ulterior pot constitui mijloc de probă în aplicarea legislației rutiere, să fie efectuate de operatori calificați, ca atare era necesară prezentarea și consemnarea existenței buletinului de verificare metrologică.
Este totodată real că amenzile contravenționale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea punctelor amendă aplicate, dar era necesar a se preciza în actul constatator textul ce face trimitere la clasele de sancțiuni, modalitatea de calculare a acestora întrucât amenda, încadrarea, se stabilește în funcție de pericolul social și gravitatea faptei comisă.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanța urmează a o examina din perspectiva Convenției Europene a Drepturilor Omului, conform art.20 din Constituția României, textul convenției și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sunt încorporate în dreptui intern, având în același timp o forță juridică superioară legilor în materia drepturilor fundamentale ale omului.
Analizând criteriile stabilite pe cale jurisprudențială de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (cauza LAUKO vs Slovacia, Anghel vs Romania), instanța constată că domeniul contravențional, astfel cum este reglementat prin norma cadru O.G. nr. 2 din 2001, poate fi calificat ca intrând în sfera de aplicare a art.6 paragraf 1 din CEDO, în latura sa penală.
Astfel, Curtea a subliniat în mod repetat și pertinent (cauza ZILIBERBERG vs Republica Moldova) faptul că elementul esențial pentru a stabili dacă art.6 paragraf 1 CEDO este aplicabil în latura sa penală, este caracterul preventiv și sancționator al sancțiunii aplicate sau aplicabile petentului.
În speță, sancțiunea aplicabilă petentului constă în amendă contravențională, scopul sancțiunii fiind atât unul de constrângere cât și de prevenire a săvârșirii de noi fapte.
Această sancțiune nu privește și nici nu urmărește acoperirea unui prejudiciu, ci are exclusiv o funcție represivă și preventivă.
Instanța, reținând aplicabilitatea în speță a dispozițiilor art.6 paragraf 1 CEDO, în latura sa penală în mod evident va fi ținută și de prevederile paragrafului 2 si 3 ale aceluiași articol, care instituie garanții procedurale specifice în domeniul penal.
Printre aceste garanții se numără și cea referitoare la obligativitatea respectării prezumției de nevinovăție.
Această prezumție privește atât atitudinea organelor judiciare față de săvârșirea cauzei, cât și sarcina probei.
Tot pe cale jurisprudențială (cauza SALABIAKU vs. Franta) Curtea Europeană a stabilit că prezumția de nevinovăție nu este una absolută, admițând posibilitatea existenței unor prezumții de drept sau de fapt în cadrul sistemelor de drept național.
Prezumția de legalitate de care se bucură procesul verbal trebuie să respecte însă un raport de proporționalitate între scopul urmărit de lege (consolidarea exercitării autorității de stat prin prisma agenților constatatori) și mijloacele utilizate.
Astfel, în speță agentul constatator, prevalându-se exclusiv de prezumția relativă de legalitate și temeinicie a procesului verbal a solicitat menținerea sa, nesocotind prezumția de nevinovăție instituită în favoarea petentului.
Pentru toate aceste motive, instanța urmează a da efect prezumției de nevinovăție și va admite plângerea petentului, exonerându-1 pe acesta de plata amenzii.
Ca și consecință, va anula măsura complementară a exercitării dreptului de a conduce vehicule.
În aceste condiții instanța admite plângerea formulată de petentul B.D.C. împotriva procesului verbal de contravenție seria AY nr. 2815791/3.04.2007 încheiat de IPJ Vaslui pe care îl anulează, exonerează petentul de plata amenzii contravenționale, anulează măsura complementară a exercitării dreptului de a conduce autovehicule.
Definitivă; irevocabilă prin respingerea recursului formulat.