Proiect taxa poluare 2011

Posted: 10/12/2010 in Taxa poluare

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
În scopul asigurării protecţiei mediului prin realizarea unor programe şi proiecte menite să asigure îmbunătăţirea calităţii aerului, precum şi respectarea obligaţiilor României privind atingerea ţintelor naţionale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, aşa cum acestea decurg din Pachetul legislativ Energie – Schimbări climatice
Având în vedere faptul că de la 1 ianuarie 2011 intră în vigoare norma Euro 5 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor,
luând în considerare obiectivul Guvernului de a avea un parc naţional auto cu o performanţă de mediu mai ridicată, şi în consecinţă o mai bună calitate a aerului, fapt compatibil cu obiectivele şi normele de drept europene, prin încurajarea achiziţiei de autoturisme electrice, cele cu propulsie hibridă, cele dotate cu instalaţii GPL/GNC şi cele dotate cu tehnologii avansate de reducere a emisiilor poluante,
având în vedere necesitatea intensificării aplicării principiului “poluatorul plăteşte” în scopul atingerii obiectivelor de mediu stabilite la nivelul Uniunii Europene,
în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Litera d) a alineatului (2) al articolului 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„d) autovehiculele definite conform RNTR2 destinate serviciilor de ambulanţă şi medicină, autovehiculele speciale echipate corespunzător pentru acordarea ajutorului de urgenţă, precum şi autovehiculele speciale destinate serviciilor de descarcerare şi stingerea incendiilor;”
2. Alineatul (6) al articolului 3, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) În categoria autovehiculelor prevăzute la alin. (2) lit. d) se încadrează numai acele autovehicule dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau stingerea incendiilor care sunt înscrise în evidenţa staţiilor de ambulanţă, a serviciilor mobile de urgenţă şi de reanimare, precum şi a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă. În aceeaşi categorie intră şi autovehiculele dotate cu echipamente speciale necesare efectuării serviciilor de ambulanţă, medicină sau pentru stingerea incendiilor, deţinute de operatorii economici.”
3. La articolul 4 după litera b) se introduce o nouă literă, litera c) cu următorul cuprins:
”c) la reintroducerea în parcul naţional a unui autoturism, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea reziduală a taxei, în conformitate cu prevederile art. 8.”
4. Alineatul (2) al articolului 5, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru stabilirea taxei, persoana fizică sau persoana juridică, denumite în continuare contribuabil, care intenţionează să efectueze înmatricularea autovehiculului, va depune documentele din care rezultă dovada dobândirii autovehiculului, precum şi elementele de calcul al taxei, prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”
5. La articolul 6, alineatul (1), litera a), pct. 1 şi 2, lit. c) şi alin. (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„1. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 5, Euro 4 sau Euro 3, taxa se calculează pe baza emisiilor de dioxid de carbon (CO2) şi a taxei specifice exprimate în euro/1 gram CO2, prevăzute în anexa nr. 1, şi a normei de poluare şi a taxei specifice exprimate în euro/1 cmc, prevăzute în anexa nr. 2, şi a cotei de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4, după formula:
Suma de plată = [(A x B x 30%) + (C x D x 70%)] x (100 – E)%,
unde:
A = valoarea combinată a emisiilor de CO2, exprimată în grame/km;
B = taxa specifică, exprimată în euro/1 gram CO2, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 1;
C = cilindree (capacitatea cilindrică);
D = taxa specifică pe cilindree, prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 2;
E = cota de reducere a taxei, prevăzută în coloana 2 din anexa nr. 4;”
„2. pentru autovehiculele cu norma de poluare Euro 6 taxa se va determina pe baza formulei prevăzute la pct. 1, odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi, conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor;”
………………………………………………………………………………………….
„c) formula prevăzută la lit. b) se aplică şi pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro 4, Euro 5 sau Euro 6 care nu deţin omologare europeană de tip.”
………………………………………………………………………………………..
„(2) Norma de poluare Euro şi valoarea emisiei de CO2, la care se face referire la alin. (1), sunt cele menţionate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Pentru autovehiculele care nu deţin omologare europeană de tip, aceste elemente se determină pe baza măsurătorilor realizate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, la cererea şi pe cheltuiala contribuabilului.”
6. Alineatul (2), al articolului 9, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevăzute din construcţie cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, cuantumul taxei se reduce cu 25%.”
7. Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art.II. „(1) Pentru autovehiculele achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31.12.2010 şi care nu au fost înmatriculate în România până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică nivelul taxei pe poluare pentru autovehicule prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr50/2008, cu modificările ulterioare, în vigoare până la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.
(2) Prin autovehicule achiziţionate în vederea înmatriculării în România înainte de data de 31.12.2010, în sensul prevederilor Art.II alin. (1), se înţelege:
a) autovehiculele pentru care a fost lansată comanda fermă anterior datei de 31.12.2010 şi pentru care se face dovada plăţii integrale sau a unui avans;
b) autovehiculele ce au fost introduse în ţară şi pentru care se face dovada cu carnet de TIR/CMR/CIM şi/sau dovada radierii din ţara de provenienţă, documente emise înainte de 31.12.2010;
c) autovehiculele pentru care s-a eliberat dovada de înmatriculare provizorie de către autorităţile din ţara de provenienţă a autovehiculului, emisă înainte de 31.12.2010.
(3) Pentru a beneficia de prevederile art.II alin. (1), persoana fizică sau juridică prezintă autorităţii fiscale competente pentru calculul taxei pe poluare, în vederea luării în evidenţă, în termen de 20 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, o cerere însoţită de unul dintre documentele prevăzute la art. II alin.(2) lit. a) sau b), iar în situaţia prevăzută la art.II alin.(2) lit. c), documentul va fi însoţit şi de declaraţia pe proprie răspundere, în formă autentică, din care să reiasă că autovehiculul a fost achiziţionat anterior datei de 31.12.2010 în vederea înmatriculării în România.
(4) În vederea calculării cuantumului taxei datorate potrivit art.II alin. (1), cererea şi documentele prevăzute la art. II alin.(3), înregistrate la autoritatea fiscală competentă, se completează, în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cu documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.
Art. III. – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Mediului şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
Art. IV. Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011
PRIM – MINISTRU
EMIL BOC
ANEXA nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)
Nivelul taxei specifice în funcţie de emisia de dioxid de carbon
Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M1
Emisia de dioxid de carbon
– grame CO2/km –
Nivelul taxei specifice
– euro/1 gram CO2 –
1
2
3
Hibride, electrice

0
Euro 6

0
Euro 5, Euro 4, Euro 3
</= 120
0
121-150
0,5
151-180
1,0
181-210
2,0
211-240
4,0
241-270
6,0
>/= 271
8,0
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
– directivele 98/69/CE şi 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4.
ANEXA nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)
Nivelul taxei specifice în funcţie de norma de poluare
Norma de poluare*1) sau tipul autovehiculului din categoria M1
Cilindree
Capacitatea cilindrică
– cmc –
Nivelul taxei specifice
– euro/1 cmc –
1
2
3
Hibride, electrice
0
Euro 6
*2)
Euro 5
</=1200
0,065
1201-1400
0,13
1401-1600
0,195
1601-2000
0,26
2001-3000
0,325
>3000
0,39
Euro 4
</= 1200
0,60
1201-1400
0,9
1401-1600
1,20
1601-2000
2,40
2001-3000
3,00
>3000
3,60
Euro 3
</= 1200
1,50
1201-1400
3,00
1401-1600
4,50
1601-2000
6,00
2001-3000
7,50
>3000
9,00
Euro 2
</= 1200
3,00
1201-1400
6,00
1401-1600
9,00
1601-2000
12,00
2001-3000
15,00
>3000
18,00
Euro 1
</= 1200
6,60
1201-1400
13,20
1401-1600
19,80
1601-2000
26,40
2001-2500
33,00
>3000
39,60
Non-Euro
</= 1200
15,80
1201-1400
31,70
1401-1600
47,50
1601-2000
63,40
2001-2500
79,10
>3000
95,10
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– Regulamentul CE nr. 715/2007 pentru Euro 5 şi Euro 6;
– Directiva 98/69/CE şi Directiva 2002/80/CE pentru Euro 3 şi Euro 4;
– directivele 94/12/CE şi 96/69/CE pentru Euro 2;
– directivele 91/441/CEE şi 93/59/CEE pentru Euro 1.
*2) Nivelul taxei specifice (euro/1 cmc) se va determina odată cu intrarea în vigoare a Normei Euro 6 pentru înmatricularea, vânzarea şi introducerea în circulaţie a vehiculelor noi conform Regulamentului CE nr. 715/2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor.
ANEXA nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008)
Nivelul taxei specifice pentru autovehiculele din categoriile N1, N2, N3, M2 şi M3
Norma de poluare a autovehiculului*1)
Nivelul taxei specifice
-euro/1 cmc
1
2
Euro 5/V
0,1
Euro 4/IV
0,5
Euro 3/III
1,0
Euro 2/II
3,0
Euro 1/I
5,0
Non-Euro
9,0
*1) Norma de poluare este cea stabilită prin:
– directivele 1999/96/CE şi 2005/55/CE pentru Euro III, Euro IV, Euro V;
– directivele 91/542/CEE şi 96/1/CE pentru Euro II;
– Directiva 91/542/CEE pentru Euro I.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s